Consell Escolar

El Consell Escolar és l’òrgan màxim de decisió i participació del centre, en el qual hi estan representats els diferents sectors de la comunitat educativa, on es parlen, discuteixen i s’aproven tots els aspectes importants d’organització i funcionament de l’escola.

Composició del Consell Escolar

1. El consell escolar d’un centre públic està integrat per les següents persones membres:

 • El director o directora, que el presideix.
 • El cap o la cap d’estudis.
 • Un o una representant de l’ajuntament de la localitat on es troba situat el centre.
 • Els i les representants del professorat s’elegeixen pel claustre.
 • Els i les representants de l’alumnat i dels pares i mares o tutors, elegits respectivament per ells i entre ells.
 • Un o una representant del personal d’administració i serveis, elegit per i entre aquest personal.
 • En els centres específics d’educació especial i en els que tinguin unitats d’educació especial també és membre del consell escolar un o una representant del personal d’atenció educativa. La representació d’aquest personal no té la consideració de representació del professorat als efectes de determinar la composició del consell escolar.

2. El secretari o la secretària del centre no és membre del consell escolar però hi assisteix amb veu i sense vot i exerceix la secretaria del consell.

3. El nombre de representants del professorat no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell.

4. El nombre de representants de l’alumnat i pares i mares o tutors, en conjunt, no pot ser inferior a un terç del total de persones membres del consell. Una de les persones representants dels progenitors la designa l’associació de pares i mares més representativa del centre.

5. Cada centre determina la composició del consell escolar que queda recollida a les seves normes d’organització i funcionament, d’acord amb el que s’estableix en aquest article i la resta de legislació vigent.

6. En els centres de nova creació, el director o directora ha d’ajustar la composició del consell escolar respectant el que estableixen els apartats 3 i 4. En els centres incomplets, quan el nombre de professorat no permeti assolir el que preveu l’apartat 3, les normes d’organització i funcionament han d’establir que, en tot cas, hi hagi el mateix nombre de representants dels
sectors a què es refereixen els epígrafs d) i e) de l’apartat 1.

7. En els centres que imparteixen exclusivament ensenyaments que duen a l’obtenció de títols acadèmics que equivalen a títols universitaris, en les escoles oficials d’idiomes, en les escoles d’art, en els centres que imparteixen ensenyaments de règim especial d’esports i en els altres centres que imparteixen ensenyaments exclusivament a alumnes majors de divuit anys, no hi ha representació dels pares i mares dels i de les alumnes.

8. El centre no pot modificar la configuració del consell escolar dins dels tres cursos acadèmics següents a aquell en què és determinada. L’aprovació d’una modificació en la composició del consell escolar no entrarà en vigor fins al primer procés electoral que es dugui a terme després que s’hagi aprovat.

Funcions del Consell Escolar

 1. Aprovar el projecte educatiu i les modificacions corresponents per una majoria de tres cinquenes parts dels membres.
 2. Aprovar la programació general anual del centre i avaluar-ne el desenvolupament i els resultats.
 3. Aprovar les propostes d’acords de coresponsabilitat, convenis i altres acords de col.laboració del centre amb entitats o institucions.
 4. Aprovar les normes d’organització i funcionament i les modificacions corresponents.
 5. Aprovar la carta de compromís educatiu.
 6. Aprovar el pressupost del centre i el rendiment de comptes.
 7. Intervenir en el procediment d’admissió d’alumnes.
 8. Participar en el procediment de selecció i en la proposta de cessament del director o directora.
 9. Intervenir en la resolució dels conflictes i, si escau, revisar les sancions als alumnes.
 10. Aprovar les directrius per a la programació d’activitats escolars complementàries i d’activitats extraescolars, i avaluar-ne el desenvolupament.
 11. Participar en les anàlisis i les avaluacions del funcionament general del centre i conèixer l’evolució del rendiment escolar.
 12. Aprovar els criteris de col.col·laboració amb altres centres i amb l’entorn.
 13. Qualsevol altra que li sigui atribuïda per les normes legals o reglamentàries.

Comissions de treball del Consell Escolar de Centre

 • Les normes d’organització i funcionament poden establir comissions d’estudi i informació en el si del consell escolar i delimitar els àmbits d’actuació i les funcions que se’ls encomana per tal que formulin aportacions i propostes al plenari del consell.
 • Les comissions incorporen, en tot cas, la direcció del centre o, en la seva representació, unaltre òrgan unipersonal de direcció, un professor o professora, i un alumne o alumna o representant de les mares i els pares, sense perjudici del que s’estableix en l’apartat següent.
 • Entre les comissions que es constitueixin en el si del consell escolar hi ha d’haver preceptivament una comissió econòmica, integrada, com a mínim, pel director o directora, que la presideix, el secretari o secretària i, en el seu cas, l’administrador o administradora, un professor o professora, un o una representant dels pares i mares i un o una representant dels i de les alumnes. La comissió econòmica supervisa la gestió econòmica del centre i formula, d’ofici o a requeriment del consell, les propostes que siguin escaients en aquesta matèria.
 • El consell escolar pot autoritzar que s’incorporin d’altres persones membres de la comunitat educativa a una comissió quan sigui d’interès per als objectius de la comissió.
 • En les escoles d’educació infantil i primària d’estructura lineal, el consell escolar del centre, haurà de constituir una comissió permanent, integrada pel director/a, que la presideix, el/la cap d’estudis i sengles representants del professorat i de les mares o pares dels alumnes, designats pel consell escolar del centre. De la comissió permanent en forma part el/la secretari/a, amb veu i sense vot.